TBK’ de kiracının, kiralananın bulunduğu binadaki komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü olduğuna dair düzenleme mevcuttur. Nitekim aynı husus Kat Mülkiyeti Yasasında da esas alınmıştır. Kiracının bu düzenlemelere aykırı davranışları kira sözleşmesinin feshi sebebidir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının kiralanana kasten ağır zarar vermesi ya da kira yükümlülüğüne aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan komşular bakımından çekilmez hale gelmesi durumları da fesih sebebidir.

-Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının komşulara rahatsızlık vermesi halinde, kiralayan tarafından yazılı uyarıda bulunularak 30 günlük süre tanınmalıdır. Söz konusu olumsuz davranışlarına son verilmesi aksi halde sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Süre vermenin yararsız olması durumlarında sadece yazılı bildirimde bulunulması yeterlidir. -Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, kiralanana ağır derecede zarar vermekte ve bu durum komşular bakımından da çekilmez hale gelmişse bir süre tanınmadan sadece yazılı bildirim ile sözleşme feshedilebilecektir