T.C DANIŞTAY 6.Daire
Esas: 2018/ 558 Karar: 2019 / 461
Karar Tarihi: 07.02.2019

bir parselasyon işleminde, umumi hizmet alanları için düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında düzenleme ortaklık payı kesilmesi ve varsa resmi kurum alanları için de düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle bu alanların oluşturulması ve sonrasında kalan hissesin yapılaşabilir imar parselinden verilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta ise düzenleme ortaklık payı oranının uygulama sahası içindeki bütün parsellerden eşit olarak alındığı, kalan hissesinin tamamının kamu ortaklık payından karşılanması gereken spor tesisi alanından tahsis edildiği, davacıya yapılaşabilir imar parseli verilmediğinden dava konusu parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C DANIŞTAY 6.Daire
Esas: 2014/ 8057 Karar: 2018 / 5453
Karar Tarihi: 04.06.2018

Davaya konu imar planı değişikliğinin ilgili mevzuatta gösterilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının açıklığa kavuşturulamadığı, plan müellifince hazırlanıp belediye meclisinin onayına sunulan bir imar planının bulunmadığı, bu nedenle mevzuatta anılan imar planı yapımı sürecinin tersten işletildiği görüldüğünden henüz yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış ve belediye meclisince usulüne uygun olarak onaylanmış ve ilan edilerek kesinleşmiş bir imar planının varlığından söz etmek mümkün olmadığından anılan hususlarda belirtilen eksiklerin giderilip giderilmediği, imar planı yapım sürecinin mevzuatta aranan şartlara uygun olarak işletilip işletilmediği hususları gözetilerek dava konusu imar planının hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığı yönünde yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

T.C DANIŞTAY 6.Daire
Esas: 2021/ 6024 Karar: 2021 / 13437
Karar Tarihi: 08.12.2021

Fiili el atmadan doğan zararların tazminine yönelik davaların ise özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümü adli yargı yerine ait olduğundan davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir. Öte yandan hukuki el atma nedeniyle açılan tam yargı davaları, adli yargıdaki fiili el atma nedeniyle açılan davalardan farklı olarak, 3194 ve 2942 sayılı Kanunlar kapsamında açılan davalar olduğundan, hükmedilecek faizin; dava açma tarihi itibariyle talep edilen miktar için, dava tarihinden geçerli olmak üzere, ıslah edilen kısım için ıslah tarihi itibariyle hesaplanması gerekmektedir.