Ticaret ve Sigorta Hukuku


• Rehin karşılığında Ödünç Verme işinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedeniyle Alacak ve Tazminat Davaları.
• Rekabet Yasağından doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Yayın Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Kredi Mektubu Ve Kredi Emrinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Komisyon Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları
• Havale Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Saklama sözleşmelerinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• En az bir ticari işletmeyi ilgilendiren Fikrî mülkiyet hukukundan doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
• Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
• Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
• Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları
• Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları
• Cari Hesap Sözleşmelerinden Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları
• Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası
• Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilerin şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları
• Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları
• Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar
• Bono, poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit,
• Kıymetli evrakların kaybolmasından doğan iptal ve istirdat davaları
• Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları.
• Navlun sözleşmelerinden doğan davalar.
• Taşıma sözleşmelerinden doğan davalar.
• Deniz ticaretinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri.
• Donatan ve donatma iştiraki işlerinden kaynaklı dava ve takipler.
– Sigorta ile ilgili tazminat davaları
– Kasko sigortası İle ilgili davalar
– Havacılık sigortası ile ilgili davalar
– Deniz sigortası ile ilgili davalar
– Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları
– Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
– Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
– Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
– Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları
– Hayat ve maluliyet sigortası davaları
– Can kaybından doğan sigorta davaları
– Yangın sigortasından kaynaklanan davalar
– Tıbbi uygulama hatasına (malpraktis) ilişkin sigorta davaları
– Ferdi kazalara ilişkin davalar
– Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve diğer sigorta türlerinden doğan tüm davalar.