HAKS Hukuk

HAKS Avukatlık Hakkında

HAKS Avukatlık Arabuluculuk Danışmanlık Bürosu’nun temelleri 1986 yılında atılmıştır. HAKS Avukatlık Arabuluculuk Danışmanlık Bürosu, 35 yılı aşan hukuki bilgi birikimleri ve mesleki deneyimleri ışığında, yenilikçi ve dinamik ekibiyle mesleki ve etik değerlere saygılı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde gözeten, hukukun her alanında uzmanlaşmayı amaç edinen bir anlayışla hizmet vermektedir.

HAKS Avukatlık Arabuluculuk Danışmanlık Bürosu, adli ve idari yargının tüm aşamalarında (ilk derece, istinaf, temyiz) hukuki yardım hizmeti vermekte aynı zamanda iç hukuk yollarının tüketilmesi sonucu oluştuğu iddia edilen hak ihlalleri nedeniyle T.C. Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki bireysel başvuru dosyalarını da takip etmektedir.

HAKS Avukatlık Arabuluculuk Danışmanlık Bürosu kamu kurumları nezdinde uğranılan hak ihlalleri nedeniyle T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu nezdinde de başvurularda bulunarak müvekkillerinin haklarını aramakta ve korumaktadır.

Hizmetlerimiz

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, bireylerin veya kurumların uğradıkları zararları hukuki yollarla telafi etmelerine olanak tanıyan hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır ve evlilik, boşanma, çocukların velayeti ve nafaka gibi konuları içerir.

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz hukuku, gayrimenkullerin mülkiyeti, kullanımı, devri ve üzerindeki hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler ve kurumlar arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri belirleyen bir hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, bilinçli ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Adli sicil kaydının silinmesi süreci, suçun türü, ceza süresi, mahkeme kararı, yaştan dolayı kaydın silinmesi gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Buna göre adli sicil kaydı şu şekillerde silinebilir:

1-Ceza Süresinin Bitimi: Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinerek bilgiler arşiv kaydına alınır. Kural olarak hükümlüye ait adli sicil kaydı cezanın infaz edilmesinden sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Hükümlüye ait arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.

2-Mahkeme Kararı: Mahkeme kararıyla beraat eden veya davasının düşmesine karar verilen kişilerin adli sicil kayıtları silinebilir.

3-Hükmün Geri Bırakılması veya Şartlı Salıverme: Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, adli sicil kaydında kendilerine mahsus bir bölümde kaydedilirler.

4-Zamanaşımı veya Af: Ceza zamanaşımının dolması, genel af ve kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.

5-Suç Türüne Göre Değişen Süreler: Suçun cinsine göre değişen ve kanunen belirlenen özel süreler geçtikten sonra adli sicil kaydı silinebilir. Ancak ceza kararını veren mahkeme tarafından “Memnu Hakların İadesi” kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Memnu hakların iadesi kararı alınamamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Bu hüküm nedeniyle ceza mahkumiyetlerinin büyük bir kısmı 15 yıl veya 30 yıl süresince arşiv kaydında kalmaktadır.

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

1-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması gerekir.
2-Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir.
3-Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı (taksirli suçlar için geçerli değildir.) bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak:

1-Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine
2-Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına
3-Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine
karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

Denetim süresi içinde yeniden suç işlenmesi halinde, işlendiği iddia edilen ikinci suçun mahkumiyetle kesinleşmesinden sonra işlenen ilk suç nedeniyle verilen HAGB kararı açıklanabilir.

İletişime Geçin

Blog

Makaleler
haks

Kamulaştırma

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının mülkiyetinin gerçek karşılıkları peşin ödemek şartıyla kanunla gösterilen esas ve usullere

Daha Fazla >>
Makaleler
haks

İstirdat Davası

İstirdat kelimesi Arapça kökenli olup verilen bir şeyin geri alınması anlamına gelmektedir. Özel hukuk boyutundaki yansıması ise istirdat davası ile kendisini gösterir. İstirdat davası ile

Daha Fazla >>
Makaleler
haks

Ecrimisil Davası

Ecrimisil, başka bir deyişle haksız işgal tazminatı; kötüniyetli olan haksız işgalcinin söz konusu işgali ile mal sahibini zarara uğratması sonucu mal sahibinin başvurabileceği zarar giderme

Daha Fazla >>
Başa dön tuşu