Taşınmaz (Gayr-i Menkul) Hukuku


• Delil Tespiti Davası
• Müteahhide Karşı Açılacak Tazminat Davaları
• Kentsel Dönüşüm Davaları
• Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası
• Kat Karşılığı İnşaat ( Eser ) Sözleşmesinden Doğan Davalar
• Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası
• Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davası
• Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası
• Kira Alacağı ve Tahliye Davası
• Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şüyu ) Davası
• Kira Miktarının Tespiti ve Uyarlanması Davası
• İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası
• El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Men’i ) Davası
• Hak Sahipliğinin Tespiti Davası
• Zilyetlik Davaları
• Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası
• Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası
• Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
• Aile Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
• İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
• Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
• Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
• İcra ve İflas Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
• Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi