İdare ve Vergi Hukuku


• Tam yargı davaları
• Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru
• Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
• İdari para cezaları ile ilgili davalar
• İptal davaları
• İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
• İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
İmar Hukuku’na ilişkin davalar
4982 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’ndan kaynaklanan idari davalar
• 657 s.lı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan kamu görevlilerinin atanması, görev yeri değişikliği, disiplin soruşturması ve cezalarına ilişkin idari davalar
• 2547 s.lı Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan akademik personelin atanması, görev yeri değişikliği, disiplin soruşturması ve cezalarına ilişkin idari davalar
• İdari sözleşmelerden doğan davalar
• Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
• Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
• Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
• İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
• Disiplin cezalarının iptali davaları
• İdari dilekçelerin denetlenmesi
• İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
• İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
• Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
• İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
• Kamu ihalelerine katılım
– Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler hakkında davalar
– Vergi Dairelerince tesis edilen para cezaları hakkında davalar
– Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
– Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
– Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
– Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
– Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme yoluyla çözümü
– Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
– Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
– Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
– Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü