Türk Medeni Kanunu 202. madde ve devamında eşler arasında mal rejimine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Eşler kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini seçmedikleri sürece yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Eşlerin kişisel malı olarak nitelenmeyen bütün malvarlığı unsurları eşlerin edinilmiş malıdır. Taraflar kendi aralarında hazırlayacakları biz sözleşme ile yasal mal rejimini her zaman değiştirebilirler.

Türk Medeni Kanunu’nun 225. maddesi “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre mal rejimi ölüm, evliliğin butlanı, boşanma, eşlerin seçimlik bir rejim seçmesi ve olağanüstü rejim kararı ile mal ayrılığına dönüştürülmesi halinde sona erer.

Mal rejiminin sona ermesi ile birlikte mal rejiminin tasfiyesi işlemlerine başlanmaktadır. Mahkeme tarafından, evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığa geçilmesine karar verilmesi halinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona ermektedir.  Mal rejimin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda, ölüm ile beraber mal rejimi de sona ermektedir.

Mal rejiminin sona ermesiyle birlikte tasfiye işlemlerine başlanacaktır. Tasfiye işlemlerinde öncelikle eşlerin edinilmiş ve kişisel malları belirlenir, varsa paylı mülkiyete konu mallarda paylar ayrılır, değer artış payı, eklenecek değerler ve denkleştirme yapıldıktan sonra artık değer bulunur  ve katılma alacakları paylaştırılır.