İş Sağlığı ve Güvenliği

Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği hakkında belirlenen usul ve şartlara uymak zorundadır.

İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunur;

                a)  İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

                b)  Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde bildirilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Belli istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İstisnalar aşağıda sıralanmıştır;

a) TSK, Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri

b) Afet ve acil yardım birimleri

c) Ev hizmetleri

ç)Çalışan istihdam etmeksizin mal ve üretim hizmeti yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik faaliyetler

İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez ve işveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.