Makaleler

Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

  • DAVAYA DAYANAK MEVZUAT :

634 s.lı Kanun 26.m.

“Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak, yükümlüdürler.” (26/1)

“Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verir.” (26/2)

“Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür.” (26/1)

  • DAVAYA İLİŞKİN İÇTİHAT :

“Davacı vekili dava dilekçesinde; kat irtifaklı taşınmaz üzerindeki yapının tamamlanması için davalının kendisine düşen borç ve yükümlülükleri -noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen süresinde yerine getirmediği savıyla onun arsa payının ve kat irtifakının kooperatife (diğer kat irtifakı hakkı sahibi olan kooperatif üyelerine) devrine karar verilmesini istemiş, yargılamanın 9.10.2002 günlü oturumunda ana yapıdaki eksikliklerin davalı tarafça giderilmesi, onun tarafından tamamlanmaması halinde giderlerini karşılaması koşuluyla davacı tarafın söz konusu işi yapmasına karar verilmesi isteminde bulunulmuştur.

Mahkemenin ilk kararının Dairemizce 1.4.2003 gün ve 2003/1548-2573 sayılı ilamı ile bozulmasından sonra mahkemece yapılan yargılama sırasında davalı Salim Yumuşak’ın davaya konu edilen edimini yerine getirdiği, diğer bir anlatımla kat irtifaklı ana taşınmaz üzerindeki yapının eksik kısımlarının tamamlandığı böylece devir kararını gerektiren nedenin ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.

Davanın dayanağını oluşturan Kat Mülkiyeti Yasası’nın 26. maddesi hükmünün amacı, ortak arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak binanın sözleşmeye ve plana göre yapılmasının sağlanmasıdır. Bu madde ile bir kat irtifak hakkı sahibinin, kendisine düşen borçları yerine getirmemesinin yaptırımı olarak, onun arsa payının ve kat irtifak hakkının öteki paydaşlara devri öngörülmüştür. Somut olayda dava açıldıktan sonra da olsa davalı kat irtifak hakkı sahibi üzerine düşen borcu yerine getirmiş böylece dava sebebi ortadan kalkmış bulunduğuna göre konusuz kalan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bu olgu gözönünde tutulmaksızın davalının arsa payının ve kat irtifakının devri yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 18.Hukuk Dairesi’nin 06.07.2004 t. ve 2004/3942 E. 2004 / 5767 K. s.lı kararı)

  • DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ :

 

SAMSUN ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ’NE

(kat irtifakı kurulu taşınmazın 

bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi)

 

DAVACI : (ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getiren kat irtifakı sahib/ler/i)

 

TC KİMLİK NUMARASI

 

ADRES

 

VEKİLİ

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI : (ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları davacı tarafça çekilen ihtarnameye rağmen iki aylık süre içinde yerine getirmeyen kat irtifakı sahib/ler/i)

 

ADRESİ

 

KONU : Kat irtifakı kararına uymama nedeniyle tapu iptal ve tescil davası.

 

AÇIKLAMALAR :

(- kat irtifakına konu taşınmazın tapu bilgileri,

 – davacı tarafın ve davalı tarafın kat irtifakı sahibi olduğuna dair açıklamalar,

 – davacı tarafın ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları yerine getirdiklerine dair açıklamalar,

 – davalı tarafın ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları yerine getirmemesi üzerine, davacı tarafın davalı tarafa yükümlülüklerini yerine getirmesine dair ihtarname gönderdiği halde ihtarnamenin tebliğinden itibaren iki aylık süre geçmesine rağmen davalı tarafın üzerine düşen borçları yerine getirmediğine dair açıklamalar,

 –  bu koşullarda 634 s.lı Yasa’nın 26.m.nde düzenlenen koşulların oluştuğuna dair değerlendirme ve açıklamalar)

HUKUKİ NEDENLER : (634 s.lı Kanun 26.m. ve ilgili diğer mevzuat) 

HUKUKİ DELİLLER : (Tapu kayıtları, davalı tarafa çekilen ihtarname ve davayı ispata yarar diğer tüm deliller.)

NETİCE VE TALEP : (Davalı tarafın kat irtifakı tapusunun iptali ile bedeli karşılığı davacı taraf adına tescili ve ayrıca yargılama giderleri ile davacı tarafın avukatı var ise avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesi talep edilecek.)

Davacının veya duruma göre kanuni temsilcisinin ya da vekilinin adı yazılacak)

EKLER : (davacı taraf kendini kanuni temsilci ile temsil ettiriyorsa buna ilişkin resmi belge, avukatla temsil ettiriyorsa buna ilişkin vekaletname, davalı tarafa çekilen ihtarnamenin bir örneği ve davaya ilişkin başka belgeler varsa onların birer örneği dilekçeye eklenecek.)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu